Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 

1. Organizacja pracy biblioteki

a. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć edukacyjnych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

b. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.

c. Jeden dzień w tygodniu nauczyciel bibliotekarz przeznacza na prace związane z zakupem, opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz na samokształcenie i doskonalenie.

2. Korzystanie z wypożyczalni

a. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie
i pracownicy szkoły, a także rodzice.

b. Każdy uprawniony do korzystania z wypożyczalni jest zobowiązany zaznajomić się z jej regulaminem.

c. W wypożyczalni należy zachować ciszę.

d. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie lub zgubienie wypożyczonych książek:

  • czytelnik jest zobowiązany odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę,
  • jeżeli odkupienie nie jest możliwe, czytelnik powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

e. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika i materiału edukacyjnego.

f. Użytkownicy mają możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych oraz przerw świątecznych.

g. Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki i podręczniki powinny zostać zwrócone do biblioteki.

h. W uzasadnionych przypadkach wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

i. O wypożyczone książki należy dbać.

3. Wypożyczanie książek

a. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

b. Użytkownik ma wolny dostęp do regałów z książkami, może prosić bibliotekarza o pomoc przy wyborze odpowiedniej lektury lub w znalezieniu poszukiwanej książki.

c. Wypożyczonych książek nie wolno przekazywać osobom postronnym.

d. Jednorazowo można wypożyczać trzy książki na okres miesiąca.

e. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma innych zamówień na nią, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o przedłużenie terminu.

f. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności dokonanego zgłoszenia.

g. Jeżeli czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz może wypożyczyć ją innemu czytelnikowi.

h. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać
z biblioteki.

4. Korzystanie z czytelni i Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej

a. Z czytelni i SCIM-u mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.

b. Wszyscy korzystający z czytelni muszą zaznajomić się z jej regulaminem.

c. W czytelni i SCIM-ie obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

5. Korzystanie ze zbiorów

a. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj, księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

b. Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej służy użytkownikom jako centrum wiedzy i informacji.

c. Użytkownicy SCIM-u mogą korzystać z pomocy bibliotekarza podczas wyszukiwania informacji w Internecie oraz innych źródłach dostępnych na nośnikach elektronicznych znajdujących się w bibliotece.

d. Z księgozbioru i czasopism można korzystać tylko na miejscu.

e. W celach dydaktycznych nauczyciel za zgodą bibliotekarza może wypożyczyć zbiory czytelni na lekcję.

f. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych, z innych zbiorów czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

g. Czasopisma odnosi się na właściwe miejsce.

h. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

i. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

j. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a w szczególności jest zakazane robienie notatek na marginesach, zaginanie kartek, wykonywanie rysunków itp.

k. Zauważone zniszczenia należy bezzwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

l. Użytkownicy czytelni mogą korzystać z telewizji kablowej, zbioru płyt DVD i CD dostępnego w bibliotece:

  • grupowo - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z bibliotekarzem,
  • indywidualnie, jeśli nie przeszkadza to innym użytkownikom czytelni.

6. Organizacja i udział w działaniach rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną

a. Spotkania i imprezy edukacyjno-kulturalne dla społeczności lokalnej.

b. Udział w akcjach charytatywnych.

c. Korzystanie z regionalnej oferty kulturalnej.

7. Współpraca biblioteki z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi bibliotekami

a. Nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą wpływać na kształt zbiorów biblioteki zgłaszając tytuły publikacji godnych polecenia lub biorąc udział w ankietach zainteresowań czytelniczych.

b. Biblioteka udostępniana jest dla nauczycieli, uczniów i rodziców w celu organizowania uroczystości, spotkań edukacyjno – wychowawczych, konkursów, wystaw, kiermaszów, dni otwartych.

c. Nauczyciele bibliotekarze przygotowują dla nauczycieli specjalne materiały  pomocnicze, wspierają nauczycieli podczas organizacji uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

d. W pracach biblioteki biorą udział chętni uczniowie.

e. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z Miejską Biblioteką Publiczną filią nr 13 poprzez organizację wyjść uczniów na lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, współpracę przy organizacji imprez dla społeczności lokalnej.

f. Kierowanie czytelników w miarę potrzeb do innych bibliotek i ośrodków informacji.

g. Biblioteka współpracuje z sąsiadującymi placówkami oświatowymi, jak przedszkola czy szkoły, organizując międzyszkolne konkursy czytelnicze, występy teatralne, a także korzysta z regionalnej oferty  kulturalnej.

8. Zadania nauczyciela bibliotekarza

a. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni.

b. Zapewnienie każdemu uczniowi podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

c. Indywidualne doradztwo w doborze lektury.

d. Udzielanie informacji bibliotecznych.

e. Pomoc w wyszukiwaniu, selekcji i uporządkowywaniu wiadomości z różnych źródeł.

f. Indywidualna pomoc w opracowywaniu materiałów pozyskanych w bibliotece i Internecie.

g. Przysposobienie czytelniczo – informacyjne dla uczniów.

h. Pomoc w posługiwaniu się technologią informacyjną w praktyce.

i. Rozbudzanie u najmłodszych czytelników zainteresowania książką i dalsze rozwijanie ich indywidualnych preferencji czytelniczych poprzez zajęcia biblioterapeutyczne, udział w konkursach, gazetki tematyczne, wystawki, występy teatralne.

j. Pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów poprzez dobór literatury, wspólne opracowywanie pozyskanych informacji, sprawdzanie poziomu wiedzy.

k. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania  poprzez udział w akcjach propagujących czytelnictwo, konkurach, tworzenie przyjaznych warunków korzystania ze zbiorów biblioteki.

l. Współpraca z nauczycielami klas I-III i nauczycielami poszczególnych przedmiotów w przygotowywaniu uczniów do udziału w różnorodnych formach rozwijania zainteresowań czytelniczych.

m. Rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, imprezach zorganizowanych dla społeczności lokalnej i inscenizacje utworów literackich.

n. Propagowanie dziedzictwa kultury regionalne