REGULAMIN ŚWIETLICY


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1.     Uczeń zapisany do świetlicy punktualnie i regularnie uczęszcza na    zajęcia świetlicowe

2.   Uczeń zapisany do świetlicy aktywnie uczestniczy w zajęciach pedagogiczno – wychowawczych.

3. Kulturalnie zachowuje się w świetlicy, stołówce, szkole i poza nią.

4. Wychowawca zwalnia dziecko z zajęć świetlicowych na pisemną prośbę rodziców.

5. Uczeń wykonuje polecenia kierownika świetlicy oraz wychowawców.

6. Zachowuje cieszę w czasie odrabiania zadań domowych.

7. Wychowanek świetlicy jest prawdomówny i uczciwy.

8.  Okazuje szacunek rodzicom i wychowawcom.

 9. Jest życzliwy i uprzejmy.

10. Opiekuje się młodszymi w szkole, świetlicy i w drodze do domu.

11. Zachowuje się cicho, pamięta i stosuje zwroty grzecznościowe.

12. Dba o sprzęt i zabawki świetlicowe i szkolne.

13. Przychodzi do świetlicy w zmienionym obuwiu.

14. Nie zabiera cudzej własności, brzydzi się kradzieżą.

15. Dba o czystość i estetyczny wygląd świetlicy, szkoły i otoczenia.

16. Uczestniczy w pracach społecznych.

17. Dziecko świetlicowe jest przyjacielem roślin i zwierząt. Szanuje kwiaty i dba o nie w świetlicy szkolnej.