Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni, informuje o rozstrzygnięciu zapytań ofertowych o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.0.1986) dotyczących:

  • wykonania badań lekarskich pracowników szkoły na rok 2019
  • wykonania usług sanitarno-porządkowych na rok 2019
  • na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej na rok 2019


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie badań lekarskich pracowników na rok 2019


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie usług sanitarno - porządkowych na rok 2019


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę produktów żywnościowych w częściach do stołówki szkolnej na rok 2019