Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

Rekrutacja

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni:


 

 

 

Rekrutacja do klas I

na rok szkolny 2020/2021


 

Rekrutacja do klas I - ważne terminy:

 

Złożenie zgłoszenia do szkoły

od 6 maja

do 29 maja 2020 r. do godz. 15.00

Lista kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

5 czerwca 2020 r. godz. 12.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły

od 5 czerwca 2020 r.

do 15 czerwca 2020 r.

Lista kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

17 czerwca 2020 r. godz. 12.00

  

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I


Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli zgłoszenie do I klasy do naszej szkoły, znajdują się na liście kandydatów zakwalifikowanych.

Przyjęcie dziecka do I klasy nastąpi dopiero po otrzymaniu przez szkołę „potwierdzenia woli”.

 

 

Potwierdzenie woli

 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły prosimy wysłać mailem (skan lub zdjęcie) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 

sekretariat@sp33.edu.gdynia.pl

 

w terminie od 5 czerwca do 15 czerwca 2020 r.


 

 


Zgłoszenie dziecka do I klasy można pobrać ze strony szkoły (poniżej) lub odebrać wersję papierową w szkole (od wtorku 5.05.2020).   

 


Prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

     sp33rekrutacja@gmail.com     

 Rekrutacja uzupełniająca

do oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2020/2021


18 maja od godz. 12.00 do 22 maja 2020 r. do godz. 16.00 


Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek, mogą w dniach od 18 maja od godz. 12.00 do 22 maja 2020 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!


Przebieg rekrutacji uzupełniającej:

18 maja o godz. 12.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców z wnioskiem o przyjęcie i kompletem oświadczeń potwierdzających wybór danego kryterium.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany:

- wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wydrukować go i podpisać,

- wydrukować i podpisać oświadczenia potwierdzające wybór wskazanych we wniosku  kryteriów, 

następnie przesłać dokumenty w formie skanów na adres e-mail placówki pierwszego wyboru najpóźniej do 22 maja do godz. 16.00. W późniejszym czasie będzie można uzupełnić dokumentację w postaci papierowej.

 

WAŻNE: Rodzice, którzy nie mają możliwości wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i przesłania ich w formie online powinni bezpośrednio skontaktować się z przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 

28 maja o godz. 15.00 - listy dzieci zakwalifikowanych oraz listy dzieci niezakwalifikowanych,

do 2 czerwca do godz. 17.00 rodzice  muszą  potwierdzić (online, telefonicznie) chęć zapisu dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia w terminie oznacza rezygnację z miejsca!

5 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 - listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych.  

 

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:

  •   logując się na stronie internetowej dla rodziców
  •   kontaktując się z placówką pierwszego wyboru (telefon, e-mail).

 

Procedura odwoławcza:

1. Rodzice  dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej
w przedszkolu/szkole o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych (tj. od 6 do 12 czerwca włącznie).

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica.

3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

 

31 sierpnia ponownie zostanie opublikowana lista wolnych miejsc. Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2018 możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc, od 31 sierpnia 2020 r.


   Rekrutacja_uzupełniająca_"0"_2020/2021.pdf 

Wyprawka ucznia do klasy I i dziecka do oddziału przedszkolnego


Klasa I - 

 

Oddział przedszkolny -